Mensen

Nico de Jong

Nico_de_Jong


Nico de Jong is fractielied voor het CDA in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De afgelopen bestuursperiode was hij voor de waterschapsfractie ook al actief als duo-lid, waardoor hij kon spreken in de Commissievergaderingen van het waterschap. Hij is 72 jaar. Nico is geboren en getogen in de polder De Dorssewaard, in Vreeland, op de grens van de  provincie Utrecht en Noord-Holland. Nico woont nog steeds in Vreeland. Vanaf de schoolbanken tot aan zijn vervroegde pensionering is hij werkzaam geweest bij de rundveeverbetering als inseminator. Zo kende hij vroeger alle boeren in de driehoek Amsterdam-Utrecht, Gooi- en Vechtstreek. Hij was bestuurlijk actief als lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap De Vecht van 1977 tot 1991. Hij was voor het CDA 24 jaar lid van de gemeenteraad van Loenen waarvan 6 jaar als fractievoorzitter. Nico was ook jarenlang voorzitter van de WMO-raad (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de gemeente Loenen. Momenteel is hij opnieuw voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Kerk in Vreeland. Bij de gemeente Stichtse Vecht, voorheen de gemeente Loenen, is Nico al 20 jaar lang een trouwambtenaar (formeel : Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, afgekort tot BABS).

Motivatie

"Het leven in de polders en het bestuur van het waterschap heeft mij altijd geboeid. Eerst ging het alleen om de kwantiteit, het beheer van de dijken en de peilbesluiten, later kwam daar ook de taak van de kwaliteit (schoon, zuiver water, zuiveringsinstallaties) bij. Het waterschap is van groot belang voor de burgers die in het werkgebied van het waterschap wonen, werken en recreëren. Door de vele fusies zijn de waterschappen steeds groter geworden en daarmee is het bestuur op grotere afstand gekomen van de burgers. De 'ingezetenen', de bewoners in het waterschap moeten wel allemaal de lasten opbrengen voor de taken van het waterschap: iedereen betaalt waterschapsbelasting. Ik wil ook in het nieuwe bestuur een steentje bijdragen om het bestuur dichter bij de burgers te brengen. Als CDA hebben we al veel bereikt met een verbetering van het communicatiebeleid van het waterschap, zie bijvoorbeeld de website. Het is een goede zaak dat met de waterschapsverkiezingen door de politieke partijen verantwoording wordt afgelegd en dat het beleid meer inzichtelijker voor de burgers wordt, dat het duidelijker wordt welke keuzes gemaakt worden. Ik wil ook een eerlijke verdeling van de kosten van het waterschap, zodat burgers en bedrijven niet te veel behoeven te betalen. Ik wil mij specifiek inzetten voor een betere kwaliteit zwem- en viswater. Ik wil een betere afkoppeling van de afvoer van het hemelwater van het riool (het transport van het afvalwater), zodat we daarmee de waterkwaliteit kunnen verbeteren, verdroging bestrijden en ook lagere kosten realiseren. In de stedelijke gebieden moet meer ruimte (waterberging) komen om overvloedige neerslag op te kunnen vangen".  

Klik hier voor meer informatie over het CDA in het waterschap AGV