CDA_Senioren_Utrecht

nieuws

Nieuws van het Seniorenplatform

25 juni 2018

Geachte dames en heren,

Enkele dagen geleden hebben we met een aantal bestuursleden van het Seniorenplatform overlegd over de activiteiten voor de periode na de zomervakantie. We verbleven in het schitterende Stadhuis van Vianen en danken graag B en W.

Praktisch elke afdeling heeft een contactpersoon Ouderen. Wij willen het overleg met hen intensiveren. Na de vakantie worden ze daarover nader geïnformeerd. In samenwerking met hen willen we een tweetal thema-middagen organiseren rond onderwerpen die vooral van belang zijn voor ouderen. We denken ook aan de mogelijkheid om op dit gebied samen te werken met ouderenorganisaties.

Ook hebben we gesproken over inbreng voor het verkiezingsprogramma voor de komende Staten- en Waterschapverkiezing. We hebben onze zorgen gedeeld over het verdwijnen van streekziekenhuizen; met name het sluiten van het ziekenhuis in Woerden werd genoemd want het was voor velen goed bereikbaar. En natuurlijk begrijpen ook wij wel dat het samenvoegen van specialismen kan leiden tot kwaliteitswinst.

Ook zijn we ervan overtuigd dat onze boeren (door al die plannen voor hen en over hen) onze blijvende aandacht verdienen. En dan bedoelen we de aandacht in het programma en bij de collegevorming. De aandacht van de CDA-Statenfractie en de Waterschapsfractie.

Op de ALV van 25 juni was er gelegenheid om onderwerpen voor de programma’s onder de aandacht te brengen. Wij hebben tijdens die vergadering kort enkele van de volgende onderwerpen genoemd:

  •         Bouwen voor alleenstaanden (en hierbij ook heel praktisch zijn en dus rekening houden met de toegankelijkheid van het huis voor rollators en rolstoelen)
  •         Openbaar vervoer en haltering. Denk aan een halte vlakbij het verzorgings/verpleeghuis. Dat is ook heel prettig voor de mantelzorger en ander bezoek. 
  •         Met nadruk is genoemd het handhaven van de basisvoorzienig gezondheidszorg: huisartsen, fysiotherapeut, tandarts enz. 
  •         Probeer de werkgelegenheid voor ouderen, vanaf 50 jaar, te bevorderen en schenk daar aandacht aan bij het verder uitwerken van plannen.

Tevens is gewezen op de wenselijkheid van het vroegtijdig informeren en betrekken van burgers wanneer in hun directe omgeving grote bouwwerken worden opgericht. Dat is van belang bij het verder uitwerken van en toepassing geven aan voorschriften uit de nieuwe Omgevingswet en de activiteiten die zullen voortvloeien uit het Klimaatakkoord.

Tot slot de oproep aan ouderen die met ons mee willen denken. Dat kan met regelmaat maar ook voor een of meerdere keren omdat een specifiek onderwerp uw aandacht heeft. U bent van harte welkom! Neem dan contact op met mij.

Vriendelijke groeten,

Henk Klein Kranenburg

CDA Seniorenplatform

(o6 =  06 229 840 34)

e-mail: klei3898@planet.nl