CDA_logo_groen

nieuws

CDA vraagt om opheldering gevolgen PAS Utrecht

5 juni 2019

Onlangs heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan inzake de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraken zijn van groot belang voor projecten nabij Natura 2000-gebieden, zoals woningbouwprojecten, infrastructuur en bedrijvigheid.

“Deze uitspraak van de Raad van State heeft een grote impact op projecten nabij Natura 2000-gebieden. Belangrijk wordt op welke manier we de natuurtoets vooraf gaan doen als we hiervoor de PAS niet meer kunnen gebruiken. We moeten als de bliksem een nieuw instrument hiervoor ontwikkelen, zodat de boel niet op slot gaat,” aldus CDA-Statenlid Chris Westerlaken.

Gelet op de vele projecten die in de provincie Utrecht op stapel staan en de vergunningen die door agrarische ondernemers in de afgelopen jaren zijn aangevraagd en/of aan hen zijn afgegeven heeft de CDA-fractie hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

 

Lees hieronder de vragen die de CDA-fractie heeft gesteld: 

  1. Wat betekent de uitspraak van de RvS dat de PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemming van activiteiten die vanwege stikstofdepositie schadelijk zijn voor met name natuurgebieden?
  2. Welke vergunningen kunnen in dit kader nog wel dan wel niet worden verleend?
  3. Wat zijn precies de consequenties voor weidegang en bemesting van gronden?
  4. Wat betekent de uitspraak voor vergunningaanvragen in procedure en voor bestaande vergunninghouders?
  5. Wat zijn de consequenties voor de mobiliteitsprojecten van de Provincie Utrecht?
  6. Omdat deze uitspraak van de Raad van State de leef- en werkwereld van veel ondernemers en bewoners direct raakt en veel vragen oplevert, dringt de CDA-fractie er bij GS op aan dat er een goed communicatietraject wordt ingezet en een informatie- en adviespunt wordt ingericht. Onze vraag is dan ook, kan en wil GS aan dit verzoek invulling geven?

 

Wat is PAS?

Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof, door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. Lees hier meer over PAS.

 

Twitter

cda_ProvUtrecht

@teddinklo1 @CDAHeuvelrug Wij zien de transitie graag van onderop mits de doelstellingen maar gehaald worden. Dus bijvoorbeeld als ze met zon voldoende kunnen opwekken dat wind niet nodig is bijv.