Chris_Westerlaken_PS_1

nieuws

PAS-journaal

7 oktober 2019

In mijn vorige PAS journaal heb ik geschreven dat er hard gewerkt werd aan een landelijke aanpak van de stikstofproblematiek. Door de regering was een aparte commissie ingesteld die met aanbevelingen moest komen.

Inmiddels heeft de commissie Remkes een rapport het licht doen zien dat een antwoord probeert te geven op de stikstofblokkade. In dit rapport (“Niet alles kan”) omschrijft de, breed samengestelde, commissie wat de stikstofproblematiek inhoudt en wat er volgens de commissie op korte termijn aan gedaan moet worden.

Kern van het rapport is dat generieke (algemene) maatregelen niet effectief zijn om het slot van Nederland te halen. De commissie adviseert de regering om specifieke maatregelen te nemen die de verslechtering van de natuur in de Natura2000 gebieden tegengaan.

Kort samengevat komt het neer op:

Bijdrage door alle sectoren die stikstofuitstoot kennen door:

- verlagen van de snelheid in de buurt van Natura2000 gebieden;

- selectieve, gebiedsspecifieke en doelgericht reductie door verwerving of sanering van agrarische bedrijven met relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen;

- stoppen van (bij)stook van biomassa;

- stimuleren emissiearme bouw.

De provincies krijgen bij de uitvoering van de maatregelen een centrale positie. Aanstaande woensdag staat de eerste discussie over de oplossingen op de agenda en wordt het College van GS bevraagd over de aanpak van de provincie.

Op het moment dat ik dit schrijf wordt bekend dat het kabinet veel geld vrijmaakt om de problematiek aan te kunnen pakken.

Voor de landbouw betekent het in ieder geval dat alleen op basis van vrijwilligheid en tegen een verantwoorde vergoeding bedrijven gesaneerd en/of opgekocht zullen worden.

De rol van de provincie is mij op dit moment nog niet bekend. Daarover de volgende keer meer.

 

--------- 

Wat is PAS?

Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten. In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof.