Logo_HSDR

nieuws

Algemene beschouwingen HDSR

25 november 2019

Algemene beschouwingen van het CDA over het beleid van HDSR naar aanleiding van de begroting 2019.

Uitgesproken in de AB-vergadering 20-11-2019 door Ko Droogers, fractievoorzitter CDA. 

 

Het CDA beoordeelt de begroting op basis van de kernbegrippen waarop ons partijbeleid gebaseerd is:

• Rentmeesterschap

• Gespreide verantwoordelijkheid

• Gerechtigheid

• Solidariteit

Wij vinden de invulling van deze kernbegrippen goed terug in deze begroting, ik zal dat nader toelichten:

Rentmeesterschap: We hebben deze aarde te leen en we moten hem goed doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Inzet op duurzaamheid: biodiversiteit (m.n. insecten en weidevolgels) en energie neutraal. Wat ons betreft accenten op TEA/TEO (energie uit afvalwater), een aanzet tot weer slibvergisting door HDSR en tegengaan bodemdaling. Verder de mogelijkheden onderzoeken voor terugwinnen van grondstoffen en aandacht voor het verwijderen van nieuwe stoffen in onze RWZI’s, waar we al een goede start mee hebben gemaakt.

Rentmeesterschap betekent natuurlijk ook sober en doelmatig werken, waarbij we “prudent” met geld van de burgers omgaan. Ondanks de grote opgaven die op ons afkomen lukt het in de begroting om de kostenstijging voor de burger beperken tot max 4%. Bij rentmeesterschap hoort ook dat onze inwoners kunnen genieten van water. Het is belangrijk om samen met andere partijen de kansen te benutten voor recreatief medegebruik. Wij kunnen hiermee ook het waterbewustzijn van onze inwoners vergroten door een goede combinatie met communicatie en informatie. Dat is hard nodig, want dat waterbewustzijn, mat name ook wat kan ik er zelf aan doen, is nog erg laag. Dit komt ook mede door het goede functioneren van de waterschappen, maar in de toekomst kunnen we dat niet meer alleen. In de vorige AB-periode is n.a.v. een CDA-motie door het DB toegezegd dat dit (communicatie) nog nader uitgewerkt zal worden, het sluit ook aan op het advies van de RKC. Wij hebben hooggespannen verwachtingen voor Genieten van water! In de begroting is een aanzet gegeven, die we graag verder uitgewerkt zien. Er zijn naar onze mening veel kansen bij het project Sterke Lekdijk en bij de viering van 900 jaar waterschappen in 2022. Wij stellen voor dat standaard bij de besluiten die we voorgelegd krijgen, getoetst wordt op kansen voor genieten van water, net zoals dat nu gedaan wordt voor financiële aspecten, MVO-aspecten en Communicatieaspecten.

Gespreide verantwoordelijkheid:

Dit gaat voor ons vooral over de manier waarop. Samendoen is wat ons betreft een uitgangspunt voor de activiteiten van HDSR. Dit betekent samen met andere partijen in ons gebied voor een robuuster watersysteem gaan dat door ruimtelijke adaptatie bestand is tegen droogte en hevige buien. Hierbij hebben we vooral de provincie en de gemeenten nodig. Samen ook gaan voor duurzaamheid. We moeten niet als waterschap alleen wielen uitvinden maar samen met andere partijen, waaronder andere waterschappen, werken aan duurzaamheid, waardoor we ook efficiënter met gemeenschapsgeld om kunnen gaan. Dit geldt ook voor de digitalisering. Hier liggen ook goede kansen voor samenwerking, bij voorbeeld via het Waterschapshuis.

Bij het tegengaan van de bodemdaling spelen we als HDSR een belangrijke initiërende en stimulerende rol, maar het moet niet alleen ons probleem worden. Hier zien we vooral kansen om samen met de boeren aan de slag te gaan met onderwaterdrainage en het verkennen van andere teelten. We vinden als CDA het behouden van een Groene Hart met de koe in de wei heel belangrijk, als grote open ruimte en groene long in de Randstad. De koe in de wei draagt ook nog aanzienlijk bij aan het terugdringen van stikstof (tot wel 25 % volgens Wageningen Universiteit!) Wij steunen het verhogen van de ambitie om van 25% naar 50% reductie van de bodemdaling te gaan.

De RES is een goed voorbeeld voor samenwerking op energiegebied: Doen waar je sterk in bent en samenwerken waar andere beter in zijn. Wat ons betreft gaan we zelf geen windturbines exploiteren maar bieden mogelijkheden aan anderen die dat veel beter kunnen. Hierbij dienen we ook rekening te houden met de landschappelijke kwaliteit van ons mooie gebied. PBL heeft hier recent nog aandacht voor gevraag.

Gerechtigheid:

Dit verwijst naar een eerlijke verdeling van de kosten en een open, transparante houding van de organisatie naar de burger toe. Hier past ook bij het streven naar een geleidelijke tarief ontwikkeling.

De nieuwe Keur is ingegaan, met een nieuwe manier van kijken naar wat wel en niet kan: van “nee tenzij” naar “ja mits”. De Keur moet natuurlijk een goede rechtsbescherming bieden, maar ook ontwikkelingen mogelijk maken. Wij zijn heel benieuwd naar de eerste ervaringen hiermee.

Ons 4e kernbegrip is solidariteit:

Solidariteit is de basis voor het ontstaan van de waterschappen bijna 900 jaar geleden. Samen willen we gaan voor veilige dijken, droge voeten en schoon water. Hierbij dienen wat het CDA betreft de sterkste schouders de zwaarste lasten te dragen. Wij blijven ook voorstander van de kwijtscheldingsregeling, die aansluit bij de gemeentelijke regelingen. Wij zullen nauwlettend en kritisch de trend volgen naar meer profijtbeginsel, zoals de CAB dat voorstelde voor een nieuw belastingsysteem. Dit mag wat ons betreft nooit ten kosten gaan van het hoofduitgangspunt solidariteit. We komen hier bij dit agendapunt nog op terug.

Tot slot: We zijn blij met een continuering van het bestaande beleid op hoofdlijnen en de toegevoegde onderwerpen uit het coalitieakkoord. Met name hechten we veel belang aan inzet op duurzaamheid, gerelateerd aan het werk van het waterschap (energie uit slib, nieuwe stoffen, terugwinnen grondstoffen, TEA/TEO). Verder ook de extra inzet op tegengaan bodemdaling met het behoud van het open agrarische landschap. En natuurlijk het genieten van water, dat wat ons betreft nog wel een nadere uitwerking en concretisering behoeft.

Dus: behoud het goede en waar nodig en mogelijk: zet een tandje bij om te verbeteren, passend binnen het prudente financieel kader dat we afgesproken hebben.

 

Twitter

cda_ProvUtrecht

@teddinklo1 @CDAHeuvelrug Wij zien de transitie graag van onderop mits de doelstellingen maar gehaald worden. Dus bijvoorbeeld als ze met zon voldoende kunnen opwekken dat wind niet nodig is bijv.