Derk

nieuws

Gebruik het groeifonds voor aanleg glasvezel

9 oktober 2020

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting: Op 7 december 2015 is het CDA-initiatiefvoorstel Glasvezelverbinding buitengebieden en kleine kernen aangenomen in de Provinciale Staten. Aansluitend is in opdracht van de Provincie Utrecht door Dialogic geïnventariseerd hoeveel adressen verstoten waren van een acceptabele internetverbinding, dit bleken er 14.000 verspreid over de provincie te zijn. Vervolgens is er op 28 september 2016 tussen de provincie en 26 gemeenten een intentieovereenkomst getekend met als doel om in de periode 2016-2019 het gehele buitengebied van de provincie Utrecht te voorzien van glasvezel. Dankzij de inzet van de Provincie Utrecht zijn verspreid over de Provincie inmiddels heel veel inwoners aangesloten op glasvezel.

Helaas gaat de aanleg niet overal voorspoedig. Het CDA Provincie Utrecht heeft verschillende signalen ontvangen zoals:

-        In Gerverscop in Harmelen de glasvezelkabel al maanden geleden is aangelegd maar het netwerk nog steeds niet is geactiveerd.

-        Het cryptische bericht dat bewoners aan de Rodendijk in Kockengen kregen dat er in verband met vervuiling (?) ze bij nader inzien toch geen glasvezelverbinding krijgen.

-        Inwoners langs de Lekdijk geen glasvezelverbinding krijgen omdat het Hoogheemraadschap niet meewerkt aan de aanleg van een kabel door/langs de dijk. Terwijl vrij recent er nog dijkverbetering heeft plaatsgevonden en deze werkzaamheden prima gecombineerd konden worden.

-        De aanleg van het glasvezelnetwerk in De Ronde Venen en Stichtse Vecht vertraging oploopt omdat een aantal bewoners aan de Ronde Hoep in Ouderkerk aan de Amstel forse vergoedingen willen voordat ze toestemming geven voor het uitvoeren van de benodigde graafwerkzaamheden.

Sinds 2015 is het belang van goed glasvezel alleen maar duidelijker geworden. Zo is glasvezel niet alleen noodzakelijk voor de uitrol van 5G maar vooral nu tijdens dit Coronatijdperk veel mensen verplicht zijn om thuis te werken of te studeren. Deze manier van werken en studeren zal waarschijnlijk voor een deel blijven bestaan. Echter voor veel inwoners is dit, met een huidige capaciteit van 1 MB/s, onmogelijk.

Dit is voor het CDA-aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Hebben de bovengenoemde signalen GS ook bereikt?

2. Wat is de huidige rol nog van de Provincie Utrecht nu de intentie periode van 2016-2019 is afgelopen?

3. Is GS net als het CDA van mening dat goed internet van essentieel belang is voor haar inwoners en de ontwikkeling van de Utrechtse economie, zorg en het onderwijs?

4. Is GS bereid om te onderzoeken welke rol de Provincie (weer) op zich kan nemen om de aanleg in de hele Provincie weer vlot te trekken? Zo ja, kan het Groeifonds van het kabinet hier een rol in spelen? Zo nee, waarom niet?

 

Namens de fractie van het CDA Provincie Utrecht en hoogachtend, D.G. Boswijk