Chris

nieuws

Inbreng CDA bij Begroting 2019

5 november 2018

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 5 november stond onder andere de Begroting 2019 op de agenda. Fractievoorzitter Chris Westerlaken geeft aan dat het CDA tevreden is met de begroting en verheugd is met de totstandkoming van de financiële audit commissie. Verder vraagt hij om een creatieve en verantwoorde aanpak van het woningtekort met daarbij oog voor maatwerk. De bekende knelpunten op de provinciale wegen moeten worden aangepakt. Het CDA onderkent de rol van zonnevelden, maar hierin moeten verantwoorde keuzes gemaakt worden. Het CDA heeft daarom de voorkeur om eerst daken te voorzien van zonnepanelen.

 

Lees hieronder de samenvatting of lees hier de hele inbreng van het CDA.

 

Bestuur en Financiën

Het CDA kan instemmen met de gepresenteerde begroting die een getrouwe weergave is van de afspraken die we in juli bij de vaststelling van de kadernota gemaakt hebben. Het afgelopen jaar heeft onder andere in het licht gestaan van een verbetering van controle en verantwoording, zoals nodig bleek uit de beleidsaudit mobiliteit. Het CDA is verheugd met de totstandkoming van de financiële audit commissie in het kader van het nieuwe financiële bestel. 

Participatie

In de afgelopen periode zijn de eerste stappen gezet in een verbeterde deelname van de burger aan de beleidsprocessen van de provincie. Het CDA gaat uit van betrekken van mensen en organisaties bij het bedenken en organiseren van oplossingen voor de vragen waar onze provincie voor staat. Het draagvlak voor verandering begint immers bij de burgers. 

Wonen

Utrecht groeit twee keer zo hard als andere provincies. De druk op de stad en het landelijk gebied nemen toe. Op dit moment wordt van verschillende kanten benadrukt dat een meer actieve regierol van de provincie nodig is. De behoefte aan ruimte voor bouwen en ontwikkelen is niet overal gelijk. Gemeenten vragen dan ook terecht om maatwerkoplossingen. Wij vragen dan ook om het woningtekort creatief en verantwoord te pakken in overleg met de gemeentebesturen. Het CDA wil graag, met een open oor en oog, ontdekken waar bouwen op de lange termijn echt kan helpen om de leefbaarheid van gemeenten te ondersteunen. Die ruimte willen we met elkaar in de komende periode verkennen.

Werken

De Provincie Utrecht behoort tot de top van de economische regio’s van Europa en heeft een zeer sterke kenniseconomie. We zijn ook trots op de MKB- en maakindustrie en dat willen we behouden en versterken. Het CDA heeft in de afgelopen jaren een aantal initiatieven genomen die de positie van het MKB in onze provincie benadrukken. We gaan er vanuit dat deze initiatieven ook in de volgende periode zullen worden voortgezet en hun vruchten af zullen werpen. 

Mobiliteit

Het gaat goed met onze economie. Dit betekent echter wel dat we met zijn allen weer vaker en langer in de file staan. De bekende knelpunten op de N201, N233 (Van A12 naar A15), de Rijnbrug en de NRU worden door de provincie in samenwerking met gemeenten en burgers aangepakt.

Het CDA wil werken aan maatwerkoplossingen in de wetenschap dat de vraag naar ov verschillend kan zijn. Het gaat al behoorlijk goed maar de inrichting van ons OV-aanbod kan nog veel beter afgestemd worden op de behoefte van de burger. Ook het ingezette beleid om meer en betere fietspaden aan te leggen slaat aan en verdient het voortgezet te worden. 

Duurzaamheid/leefbaarheid

Voor het CDA betekent het begrip duurzaamheid ook leefbaarheid. Een duurzame samenleving is een leefbare samenleving, maar je kunt het ook omkeren: een leefbare samenleving is een duurzame samenleving. Het CDA hanteert hiervoor de waarde van het rentmeesterschap. Daarom zijn wij van mening dat duurzaamheid niet alleen beperkt mag worden tot een fossiele brandstofvrije samenleving maar dat dit ook betekent dat we aandacht hebben voor de leefbaarheid van wijken, steden en dorpen.

Energietransitie

Keuzes moeten we maken als het over de energietransitie gaat. Laat helder zijn, het CDA onderkent de rol van zonnevelden en we onderschrijven de overgang naar nieuwe energiebronnen volledig. Maar we voelen ook hier onze verantwoordelijkheid, daar waar het over de druk op onze provincie gaat. Hoe kunnen we als provincie Utrecht op een verantwoorde manier keuzes maken wanneer er plannen voor een zonneveld zijn? Hoe kunnen we kwetsbaar landschap, agrarisch of natuur, behouden en beschermen? Het CDA heeft de voorkeur om eerst de daken van woningen, bedrijven, scholen en overheidsgebouwen of langs wegen, verkeerspunten en het spoor te voorzien van zonnepanelen.