CDA_logo_groen

nieuws

Inbreng Statenvergadering

10 juli 2019

Bij de laatste Statenvergadering voor het zomerreces stond onder andere de kadernota op de agenda. Deze kadernota is een zogenaamd beleidsarm product. Keuzes worden nu nog niet gemaakt, omdat de ambities van het huidige coalitieakkoord nog niet zijn verwerkt en dit nu eenmaal tijd vraagt. De beleidsveranderingen als gevolg van dit akkoord zullen in de begroting zijn weerslag hebben en krijgen. Het CDA is dan ook van mening dat dit het moment is om het beleid van de reserves te herzien, maar ook bijvoorbeeld van de kaders met betrekking tot de investeringen. De begroting 2020 is het moment om de wenselijke veranderingen in gang te zetten.

 

Fractievoorzitter Derk Boswijk: "Het was een eerste boeiende Statenvergadering waarbij het nieuwe college aan de knoppen zit. Het was de bedoeling om nauw samen te werken met de oppositiepartijen en dit is goed gelukt. Er zijn meerdere moties in verschillende samenstellingen aangenomen. Dit was een veelbelovend begin."

 

Tijdens het debat over de voorjaarsnota heeft Chris Westerlaken de gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Huib van Essen, scherp bevraagd over de stappen die gezet gaan worden om gemeenten de mogelijkheid geven buiten de rode contour te bouwen. Op zijn vragen benadrukte de heer van Essen dat al in 2019 kaders geformuleerd zullen worden die dit mogelijk moeten maken. Het CDA is blij met deze toezegging.

 

Ook de regiodeal FoodValley stond vandaag op de agenda. Met de regiodeal FoodValley wordt door het rijk en regionale partijen (onder andere gemeenten en provincies) ruim € 70 miljoen geinvesteerd in die regio. De Utrechtse provinciale bijdrage zal € 10 miljoen bedragen. De deal draagt bij aan de gezondheid van Utrechtse burgers, aan een toekomstbestendige landbouw in deze provincie en aan de versterking van onze economie en ons innovatieklimaat.

"Belangrijke maatschappelijke thema’s, waar de regio FoodValley een belangrijke bijdrage aan kan leveren, die veel verder gaat dan de regio zelf. Deze deal zet de FoodValley daarmee nadrukkelijk op de kaart, nationaal en internationaal," aldus Mirjam Maasdam. "Het CDA hecht er daarbij aan dat agrariers in het Utrechtse deel van de regio actief betrokken worden bij de verschillende projecten." 

Tevens werden er een aantal moties vreemd besproken. Waaronder een motie naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn over verscherping en intensivering van het toezicht op de werking van de biovergistingsinstallatie in Bunschoten. Al geruime tijd zijn we als Provinciale Staten in gesprek met de Gedeputeerde Staten over de stankoverlast die in de gemeente Bunschoten wordt ervaren vanuit de bio-vergistingsinstallatie van de firma Van de Groep. Keer op keer blijkt dit bedrijf niet in staat om aan de verplichtingen van de huidige omgevingsvergunning te voldoen. Steeds weer blijkt het bedrijf het terrein niet schoon te houden, geen metingen te verrichten, of afvalmonsters te nemen. Bewoners melden de overlast bij de RUD en inmiddels is gebleken dat het aantal klachten niet afneemt.

 

De CDA Statenfractie neemt de signalen vanuit de gemeenschap van Bunschoten serieus en riep via een motie vreemd de Gedeputeerde Staten op om het risicoprofiel van de firma Van de Groep te verhogen en het toezicht te verscherpen en te intensiveren. Deze motie vreemd ingebracht door CDA-Statenlid Tineke Koelewijn, werd met een ruime meerderheid door de Staten aangenomen.